Uvodna stran>Teme posvetovanja>(MPP)  
Novice
Program konference
Galerija
Sporočila za javnost
Teme posvetovanja
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj:
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Management poslovnih procesov (MPP)


Vodita: dr. Mojca Indihar Štemberger   Denis Stepančič  

Vedno več podjetij in drugih organizacij informatizira svoje poslovanja ali pa se med seboj povezuje z različnimi oblikami e-poslovanje. Pri tem pogosto pozabljajo na poslovne procese, ki so velikokrat nepregledni, slabo definirani in neprilagodljivi ter imajo mnogo pomanjkljivosti, npr. neenotnost pri izvajanju, podvajanje dela ter nepoznavanje celotnih procesov s strani njihovih izvajalcev. Takšno stanje je neprimerno za informatizacijo, zato je treba poslovne procese ob informatizaciji poenotiti, poenostaviti, včasih pa tudi korenito prenoviti. Šele potem bodo podjetja s pomočjo informatizacije resnično dosegla obljubljene konkurenčne prednosti.

Seveda je tudi veliko primerov dobre prakse in s sekcijo želimo spodbuditi avtorje, da svoje izkušnje delijo z udeleženci posvetovanja. Za predstavitev v okviru sekcije bomo obravnavali vse prispevke iz omenjenega področja, še posebej pa bodo dobrodošli prispevki, ki bodo predstavljali izkušnje, metode ali raziskave, povezane z naslednjimi temami:

  • projekti prenove in informatizacije poslovnih procesov: dobre prakse, metodologije, problemi in možne rešitve, ocenjevanje uspešnosti projektov
  • obvladovanje pomembnih dejavnikov ob informatizaciji poslovnih procesov: organizacijske in kadrovske spremembe, organizacijska kultura, management sprememb, odnos med managementom in informatiki, vloga vodstva
  • izbira primerne informacijske rešitve za informatizacijo poslovnih procesov: nakup ali razvoj, izbira rešitve in ponudnika, metode in kriteriji izbire, kdo naj pri izbiri sodeluje
  • prenova poslovanja ob uvajanju ERP rešitev: ali je potrebna, kako se je lotiti, prilagajanje  rešitev procesom ali procesov rešitvi
  • uvajanje konceptov managementa poslovnih procesov ob informatizaciji poslovanja: merjenje in spremljanje procesov, izboljševanje procesov
  • informatizacija medorganizacijskih poslovnih procesov: uvajanje e-poslovanja, managementa oskrbovalne verige (SCM), managementa odnosov z odjemalci (CRM)
  • informatizacija poslovnih procesov v javnem sektorju
  • konkurenčne prednosti kot posledica prenove in informatizacije poslovnih procesoPokrovitelji
GIGA
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2008